Saturday, October 3, 2015

Home of Mind & Body by Dr.Anchalee Gibbins >> เรือนกายเรือนใจ ดร.อัญชลี กิ๊บบิ้นส์


What “Home of Mind & Body” will offer ...

“THE PRACTICE @ HOME OF MIND & BODY”

Life energy
Storing positive energy in our daily life is the practical activity one needs. People use up and spend their life energy in every day through the stress of work or any aspect of their life such as anger, worrisome, tiresome, unsatisfied feelings towards things as well as the difficulty in acknowledging and accepting the uncertainty in life.
An opportunity to practice and cultivate life energy becomes increasingly important. 

At Home of Mind & Body, we practice insight mediation along with Tai Ji Quan & Qi Gong to cultivate life energy in our daily routine. This practice helps one to reduce the monkey mind effect and instead have a clear mind, staying focused on the present moment.


Wisdom
From a philosophical perspective, wisdom helps us to gain a capacity to realize what is of value in life for oneself and others. Wisdom can be defined directly as to be wise and to know. 

At Home of Mind & Body, helping people find wisdom is the key to people discovering their own happiness and reducing mental and physical sufferings.


The ability to gain self-knowledge is key.Health & Inner Peace
When our life has an opportunity to commit to daily & regularly cultivating wisdom by various forms of training through insight meditation, Qi Gong and Tai Ji Quan just to name a few, practitioners will start to accumulate the self - knowledge and experiences which results in good health and inner peace. Good Health & Inner Peace is an individual goal that one must firstly create within oneself. Eventually the inner peace in oneself will be able to spread to others in the family and society as a whole.
Home of Mind & Body hopes to be a place for people to come and learn and practice to achieve these goals, as well as helping individuals to gain peace of mind and thus bring peace by spreading unconditional love & loving kindness to all humanity.


Learning Opportunity with free of charge : Donations are welcome.

 Insight Meditation, 
 Wu Xing Qi Gong, 
 Wudang Tai Ji Quan, 
 Chinese Calligraphy, 
 Shan Martial Arts,  
 Local & Foreign Languages, 
 Traditional Thai & Chinese Musical Instruments 
 & etc.
How to Donate
Account Name: Dr. Anchalee Gibbins for Good Deed Projects 
Bank Account Number: 003 – 2 – 47352 – 2
Bank/Branch: Kasikorn Bank / Sukhumvit Soi 33 Branch


For more information, please kindly contact

Dr.Anchalee Gibbins


 
 Direction to Home of Mind & Body
Dirc


energized by 李安安 博士 >>ThaiMeetsChina>> 中泰好友

Thursday, December 12, 2013

กำหนดการพิธียกช่อฟ้าเอก พระอุโบสถเอก วัดป่าตอง ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน

ขอเชิญร่วมงานพิธียกช่อฟ้าเอก พระอุโบสถเอก 

ณ วัดป่าตอง ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน 

โดย ดร.อัญชลี กิ๊บบิ้นส์ และญาติธรรม เป็นเจ้าภาพ 

วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 0900 - 1200 น.


Thursday, May 16, 2013

ติดต่อขอรับ "หนังสือเมียนมา ฉบับอุทิศชน" ได้แล้ววันนี้

สนใจเรียนรู้ภาษา วิถีชีวิต และวัฒนธรรม เมียนมา ด้วยตนเอง สามารถขอรับหนังสือได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆได้ที่ www.facebook.com/ThaiMeetsMyanmar

Wednesday, April 3, 2013

"เมียนมา ฉบับ อุทิศชน"

ขณะนี้ หนังสือ"เมียนมา ฉบับอุทิศชน" อยู่ระหว่างการตรวจทาน ปรับแก้ไข โดย พระนิสิตจากเมืองหงสาวดีและเมืองแสนหวี และสหายธรรมจากรัฐฉาน สหภาพเมียนมา คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมแจกจ่ายเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันได้ ภายในกลางปี 2556 นี้ ท่านใดประสงค์ขอรับ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ www.facebook.com/ThaiMeetsMyanmar หรือ อีเมลมาที่ dr.anchalee@me.com ขอขอบคุณทุกกำลังใจ และมิตรภาพบนเส้นทางของงานอุทิศ ที่หวังขัดเกลาและส่งเสริมศรัทธาคุณค่าของคนธรรมดาที่มุ่งทำความดี อย่างสร้างสรรค์ให้ส่วนรวม ดร.อัญชลี กิ๊บบิ้นส์

Sunday, September 2, 2012

Thai Meets Myanmar Project, powered by Dr Anchalee Gibbins

โครงการ ไทยมิตรเมียนมา โดย ดร.อัญชลี กิ๊บบิ้นส์

โครงการไทยมิตรเมียนมา | Thai Meets Myanmar Project เกิดจากเจตนาที่มุ่งสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะและมวลมนุษย์ต่างวัฒนธรรม มุ่งพัฒนาเคร่ืองมือและส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือคนพม่าและคนไทย หวังให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขท่ามกลางความต่างทางวัฒนธรรม มุ่งแสวงหากำไรให้ส่วนรวมและสังคม ...ท่ีน่ีคือพื้นท่ีความรู้และพื้นท่ีความสุข ด้วยปรัชญาและแนวทางท่ีริเริ่มจาก "ความรู้ลึก ความใฝ่ศึกษา และความพัฒนาอย่างต่อเน่ือง" เป็นอีกหนึ่งภารกิจก่อร่างสร้างบุญ ที่มุ่งสืบสานอารยธรรมของบรรพชน ภายใต้ Gooddeed Project โดย ดร.อัญชลี กิ๊บบิ้นส์ เป็นส่วนหนึ่ง สนับสนุนกิจกรรมและร่วมศึกษาแบ่งปันภาษาและวัฒนธรรมพม่าได้ที่ www.facebook.com/ThaiMeetsMyanmar